Internet věcí

Přesvědčte se, jak v OKIN FACILITY dokážeme již nyní aktivně využívat internet věcí u celé řady našich zákazníků. Prostě to funguje.

Co si máme pod pojmem internet věcí (IoT) představit?

Zjednodušeně bychom mohli tento systém popsat jako propojení jednotlivých zařízení prostřednictvím internetu bez účasti člověka. Principem je sběr dat z různých senzorů a čidel a sdílení těchto dat prostřednictvím internetu za účelem dalšího zpracování a vyhodnocování.

Odborníci odhadují, že v roce 2020 bude ve světě v provozu přes 20 miliard IoT zařízení.

Jak využíváme internet věcí v OKIN FACILITY?

Geofencing

Systém pro kontrolu polohy pracovníků

Machine Tracking

Systém pro dohled nad pohyblivými stroji

Asset Management

Systém pro sledování stavu technických zařízení

Smart Sensoring

Systém pro monitoring technických zařízení

Thermo Control

Systém pro vzdálený monitoring specifických zařízení

Remote Metering

Systém pro vzdálený odečet měřidel

Smart Cleaning

Systém pro dynamické plánování úklidu

Cleaning Control

Systém pro sledování docházky pracovníků úklidu

Prověřené a stabilní komunikační prostředí

Využíváme komunikační technologie (LPWAN) přímo určené pro internet věcí, které se vyznačují zejména velmi nízkou spotřebou, dlouhou výdrží na baterie, přenosem malého množství dat a velkým dosahem signálu. Díky těmto vlastnostem jsou tato zařízení téměř bezúdržbová.

Sigfox

Extrémně nízká spotřeba energie
Nízká pořizovací cena
Transparentní roaming

Narrow Band IoT

Vysoká prostupnost signálu
Obousměrná komunikace
Celonárodní pokrytí (ČR)

Geofencing

Geofencing ja také označován jako Kontrola účasti v okruhu. Tento systém dokáže kontrolovat polohu pracovníků (tedy skutečnost, zda se vyskytují v lokacích, do kterých byli alokováni). K monitoringu je využíván služební mobilní telefon. Ten prostřednictvím GPS odesílá data o poloze a čase. Automaticky tedy zjistíme, zda je daný pracovník na správném místě, v kolik hodin na místo dorazil a v kdy přesně odešel.

Machine Tracking

Nebo také dohled nad pohyblivými stroji. V rámci Machine Trackingu sledujeme polohu a aktivitu (motohodiny) každého stroje, který je součástí tohoto systému. Pro sledování polohy je využíván princip akcelerometru, který je kombinován s nástrojem Sigfox Geolocation. Pro dosažení co největší přesnosti používáme ve venkovním prostředí navíc i standardní GPS. Přes síť Sigfox jsou také data následně odesílána ke zpracování. Sledovací zařízení jsou napájena bateriemi s dlouhou životností. Dalším zajímavým prvkem je sběr dat o časovém využívání stroje a výpočet motohodin, což jsou důležité informace například pro lepší odhady opotřebení strojů nebo jejich lepší přerozělování.

Asset Management

V rámci IOT využíváme možnosti označování jednotlivých zařízení QR nebo NFC kódy, které umožňují uchovávat více informací o identifikaci zařízení a také údaje z poslední revize. Tyto údaje je možné následně číst pomocí mobilních zařízení i bez nutnosti online připojení.

Smart Sensoring

Pomocí speciálních senzorů dokážeme vzdáleně sledovat například teplotu a vlhkost ve sledované místnosti, teploty vodovodních potrubí, měřit úroveň hluku nebo kontrolovat riziko potenciálního zaplavení. Principem této služby je, jednotlivé technologie v kotelnách a dalších technických místnostech osadíme senzory a tím dojde k vytvoření dálkového dohledu nad daným místem. Data jsou následně přenášena pomocí GSM a jednotlivé senzory jsou napájeny z elektrické sítě.

Thermo Control

Pro rozšíření schopností Smart Senzoringu aktivně využíváme technologii termokamer. Tyto kamery jsou vhodné pro specifická pracoviště, u kterých je nutné velmi pečlivě monitorovat teplotu jednotlivých zařízení. Typicky jde o kotelny nebo energeticky náročné rozvaděče. Pomocí pokročilých termokamer, v kombinaci s dalšími senzory, je možné v kotelnách snímat například teploty v jednotlivých částech místnosti a pružně reagovat na překročení nastavených limitů. Jde také o způsob, jak sledovat odchylky od bězného chodu kotelny a odhalovat tak problémy ještě před tím, než k nim dojde.

Remote Metering

Remote Metering umožňuje vzdálené sledování stavu měřidel. Zákazník získá přehled o stavu spotřeby dané veličiny každý den nebo i několikrát za den, a to bez potřeby vizuálních odečtů. Díky tomu je možné reagovat na případné výkyvy nebo havárie a předcházet velkým finančním ztrátám (například v důsledku úniků vody a podobně). Data jsou i v tomto případě odesílána pomocí sítě Sigfox a měřící senzory jsou napájeny bateriově.

Smart Cleaning

Základní vlastnost Smart Cleaningu nejlépe vystihuje termín dynamický úklid. Pomocí pohybových a CO2 senzorů dokážeme sledovat skutečné využití prostor (například zasedacích místností, skladů, atd.) a díky tomu také optimálně nasazovat pracovníky úklidu. V praxi to znamená především častější interval úklidu ve velmi vytížených místnostech a naopak méně častý v těch méně využívaných. Navíc dokážeme pružně a automatizovaně reagovat na případné dočasné změny. Pokud bude probíhat v obvykle méně využívané zasedací místnosti například mimořádná konference tak to poznáme a dočasně zvýšíme četnost úklidu.

Cleaning Control

Jednoduchý, ale zároveň velmi efektivní docházkový systém pro pracovníky úklidu.

1

Pracovník stiskne tlačítko PŘÍCHOD...

2

...a poté přiloží svůj čip ke krabičce.

3

Při odchodu pak stiskne ODCHOD...

4

...a opět pouze jednoduše přiloží čip k zařízení.

Koordinátor má vždy dokonalý přehled
Koordinátor se kdykoli může podívat na report a zkontrolovat aktuální docházku pracovníků na jím spravovaných pobočkách. Zjistí také, kdy má podle rozvrhu úklid proběhnout. V případě, že čas plánovaného úklidu již nastal, má koordinátor k dispozici tyto základní informace:

Kontaktujte nás

A vyžádejte si více informací o našich řešeních, která využívají prvky IoT.