Internet vecí

Presvedčte sa, ako v OKIN FACILITY dokážeme už teraz aktívne využívať INTERNET VECÍ v celom rade našich zákazníkov. Jednoducho to funguje.

Čo si máme pod pojmom internet vecí (IoT) predstaviť?

Zjednodušene by sme mohli tento systém opísať ako prepojenie jednotlivých zariadení prostredníctvom internetu bez účasti človeka. Princípom je zber dát z rôznych senzorov a snímačov a zdieľanie týchto dát prostredníctvom internetu, za účelom ďalšieho spracovania a vyhodnocovania.

Odborníci odhadujú, že v roku 2020 bude vo svete v prevádzke cez 20 miliárd IoT zariadení.

Ako využívame internet vecí v OKIN FACILITY?

Geofencing

Systém na kontrolu polohy pracovníkov

Machine Tracking

Systém pre dohľad nad pohyblivými strojmi

Asset Management

Systém pre sledovanie stavu technických zariadení

Smart Sensoring

Systém pre monitoring technických zariadení

Thermo Control

Systém pre vzdialený monitoring špecifických zariadení

Remote Metering

Systém pre vzdialený odpočet meradiel

Smart Cleaning

Systém pre dynamické plánovanie upratovania

Cleaning Control

Systém pre sledovanie dochádzky pracovníkov upratovania

Preverené a stabilné komunikačné prostredie

Využívame komunikačné technológie (LPWAN) priamo určené pre internet vecí, ktoré sa vyznačujú najmä veľmi nízkou spotrebou, dlhou výdržou na batérie, prenosom malého množstva dát a veľkým dosahom signálu. Vďaka týmto vlastnostiam sú tieto zariadenia takmer bezúdržbová.

Sigfox

Extrémne nízka spotreba energie
Nízka obstarávacia cena
Transparentný roaming

Narrow Band IoT

Vysoká priestupnosť signálu
Obojsmerná komunikácia
Celonárodné pokrytie (ČR)

Geofencing

Geofencing ja tiež označovaný ako Kontrola účasti v okruhu. Tento systém dokáže kontrolovať polohu pracovníkov (teda skutočnosť, či sa vyskytujú v lokáciách, do ktorých boli alokovaní). K monitoringu je využívaný služobný mobilný telefón. Ten prostredníctvom GPS odosiela dáta o polohe a čase. Automaticky teda zistíme, či je daný pracovník na správnom mieste, o koľkej hodine na miesto dorazil a v kedy presne odišiel.

Machine Tracking

Alebo tiež dohľad nad pohyblivými strojmi. V rámci Machine tracking sledujeme polohu a aktivitu (motohodiny) každého stroja, ktorý je súčasťou tohto systému. Pre sledovanie polohy je využívaný princíp akcelerometra, ktorý je kombinovaný s nástrojom Sigfox Geolocation. Pre dosiahnutie čo najväčšej presnosti, používame vo vonkajšom prostredí navyše i štandardné GPS. Cez sieť Sigfox sú tiež údaje následne odosielané na spracovanie. Sledovacie zariadenia sú napájané batériami s dlhou životnosťou. Ďalším zaujímavým prvkom je zber dát o časovom využívaní stroje a výpočet motohodín, čo sú dôležité informácie napríklad pre lepšie odhady opotrebenia strojov,alebo ich lepšie prerozdeľovanie.

Asset Management

V rámci IOT využívame možnosti označovania jednotlivých zariadení QR alebo NFC kódmi, ktoré umožňujú uchovávať viac informácií o identifikácii zariadenia a tiež údaje z poslednej revízie. Tieto údaje je možné následne čítať pomocou mobilných zariadení, aj bez nutnosti online pripojenia.

Smart Sensoring

Pomocou špeciálnych senzorov dokážeme vzdialene sledovať napríklad teplotu a vlhkosť v sledovanej miestnosti, teploty vodovodných potrubí, merať úroveň hluku , alebo kontrolovať riziko potenciálneho zaplavenia. Princípom tejto služby je, že jednotlivé technológie v kotolniach a ďalších technických miestnostiach osadíme senzormi a tým dôjde k vytvoreniu diaľkového dohľadu nad daným miestom. Dáta sú následne prenášané pomocou GSM a jednotlivé senzory sú napájané z elektrickej siete.

Thermo Control

Pre rozšírenie schopností Smart Senzoringu aktívne využívame technológiu termokamier. Tieto kamery sú vhodné pre špecifické pracoviská, u ktorých je nutné veľmi starostlivo monitorovať teplotu jednotlivých zariadení. Typicky ide o kotolne alebo energeticky náročné rozvádzače. Pomocou pokročilých termokamier, v kombinácii s ďalšími senzormi, je možné v kotolniach snímať napríklad teploty v jednotlivých častiach miestnosti a pružne reagovať na prekročenie nastavených limitov. Ide aj o spôsob, ako sledovať odchýlky od bežného chodu kotolne a odhaľovať tak problémy ešte pred tým, než k nim dôjde.

Remote Metering

Remote Metering umožňuje vzdialené sledovanie stavu meradiel. Zákazník získa prehľad o stave spotreby danej veličiny každý deň, alebo aj niekoľkokrát za deň, a to bez potreby vizuálnych odpočtov. Vďaka tomu je možné reagovať na prípadné výkyvy alebo havárie a predchádzať veľkým finančným stratám (napríklad v dôsledku únikov vody a podobne). Dáta sú aj v tomto prípade odosielané pomocou siete Sigfox a meracie senzory sú napájané batériou.

Smart Cleaning

Základnú vlastnosť Smart Cleaningu najlepšie vystihuje termín dynamické upratovanie. Pomocou pohybových a CO2 senzorov dokážeme sledovať skutočné využitie priestorov (napríklad v zasadacie miestnosti, sklady, atď.) A vďaka tomu tiež optimálne nasadzovať pracovníkov upratovania. V praxi to znamená predovšetkým častejšie intervaly upratovania vo veľmi vyťažených miestnostiach a naopak menej častý v tých menej využívaných. Navyše dokážeme pružne a automatizovane reagovať na prípadné dočasné zmeny. Pokiaľ bude prebiehať v obvykle menej využívanej zasadačke napríklad mimoriadna konferencia , tak to spoznáme a dočasne zvýšime frekvenciu upratovania.

Cleaning Control

Jednoduchý, ale súčasne veľmi efektívny dochádzkový systém pre pracovníkov upratovania.

1

Pracovník stlačí tlačidlo PRÍCHOD...

2

...a potom priloží svoj čip ku krabičke.

3

Pri odchode potom stlačí ODCHOD...

4

...a opäť iba jednoducho priloží čip k zariadeniu.

Koordinátor má vždy dokonalý prehľad
Koordinátor sa kedykoľvek môže pozrieť na report a skontrolovať aktuálnu dochádzku pracovníkov na ním spravovaných pobočkách. Zistí tiež, kedy má podľa rozvrhu upratovanie prebehnúť. V prípade, že čas plánovaného upratovania už nastal, má koordinátor k dispozícii tieto základné informácie:

Kontaktujte nás

A vyžiadajte si viac informácií o našich riešeniach, ktoré využívajú prvky IoT.